PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa 2014.

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2014).

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 25.06.2014 rok – 31.10.2014 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Podobnie, jak w roku poprzednim, zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą; podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w kontekście zrealizowanego projektu. Wszelkie działania zostały opatrzone logotypami Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 15
Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 10
Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 0
Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 0

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

NazwaMg/rok
pyły ogólne0,600
SO20,288
NOx0,004
CO1,343
CO220,524
Emisja równoważna2,711

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu:119 142 zł
Koszty kwalifikowane:110 841 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (18%)19 951 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (5%):5 985 zł
Koszty niekwalifikowane:8 301 zł

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych 2014

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak
Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
Urząd Miejski w Tczewie
Tel.: 58 77 59 474
email: banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Tel. 58 77 59 413
e-mail: gockowski@um.tczew.pl

Konkurs – Czyste Powietrze Tczewa (edycja 2014)

poniedziałek, 24.02.2014 12:27

W związku z edycją 2014 konkursu, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pn. Czyste Powietrze Pomorza, Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2014”. Regulamin konkursu „Czyste powietrze Tczewa” oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się do pobrania poniżej w załącznikach.

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja spowoduje redukcję substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem i ze środków budżetu Miasta. Niniejszy konkurs jest adresowany do osób fizycznych, wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych oraz budynków wielorodzinnych  stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Tczewie, w formie pisemnego wniosku, według wzoru o symbolu w-CzPT_2014, wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie od 3 marca 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku (do godziny 14:00 – patrz godziny pracy Urzędu)

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta w Tczewie.

WAŻNE:

Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu:

Do wniosku muszą być dołączone następujące dokumenty: planowany efekt ekologiczny, harmonogram rzeczowo-finansowy, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (wydruk oraz wersja na nośniku elektronicznym), aktualny wyciąg z księgi wieczystej modernizowanej nieruchomości, potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie organy oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizacje zadania objętego wnioskiem.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu:

Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę w terminie po uzyskaniu pisemnej informacji z Urzędu o zakwalifikowaniu wniosku do przyznania dofinansowania. Przewidywany termin otrzymania informacji – Lipiec 2014 roku.

Kontakt

Andrzej Gockowski
Wydział Rozwoju Miasta
58 775-94-13
gockowski@um.tczew.pl

Ewa Banaszak
Wydział Spraw Komunalnych
58 775-93-46
banaszak@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa 2013
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa 2015