Urząd Miejski w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do poniższych serwisów internetowych miasta:

Wymienione strony internetowe, zwane dalej “Strona internetowa” są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wyjątkami wymienionymi poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  2. zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  3. zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Deklarację sporządzono dnia: 11.04.2020r.
  • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 23.09.2020r.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Schwager, adres e-mail: schwager@um.tczew.pl, telefon: 58 7759400.

Informacja zwrotna

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: schwager@um.tczew.pl

Postępowanie odwoławcze

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: schwager@um.tczew.pl

Zgodnie z art.18 ust.7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Lokalizacja: budynek przy Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Podjazd dla osób niepełnoprawnych od strony parkingu. Od strony parkingu przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek do Biura Obsługi Klienta umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu. Na parterze przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się telefon wewnętrzny umożliwiający skorzystanie z pomocy pracowników merytorycznych.

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 1

Winda osobowa marki Orona z poziomu parkingu z dostępem na wszystkie piętra budynku, platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji, przy wejściu głównym i wejściu od strony parkingu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu, na parterze przy Biurze Obsługi Klienta znajduje się telefon wewnętrzny umożliwiający skorzystanie z pomocy pracowników merytorycznych.

Lokalizacja: ul. Westerplatte 3 budynek Dom Przedsiębiorcy

Podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku., przy wejściu do budynku znajduje się domofon do pracowników Domu Przedsiębiorcy, umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Urzędu. Wyznaczeni pracownicy Urzędu, odpowiedzialni za obsługę interesantów, po uzyskaniu zgłoszenia z Biura Obsługi Klienta są zobowiązani do zejścia do usytuowanego na parterze holu głównego i spotkania z osobą, która wyraża chęć złożenia wniosku czy też chciałaby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynkach są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik Archiwum prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Lokalizacja, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: brak / Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak / Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostosowanie wind

Lokalizacja: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: brak

Lokalizacja: budynek przy ul. 30 Stycznia 1 – winda osobowa marki Orona z poziomu parkingu z dostępem na wszystkie piętra budynku, platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji.

Lokalizacja: ul. Westerplatte 3 budynek Dom Przedsiębiorcy: winda osobowa typu OEM z dostępem na 1 piętro budynku. Windy są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Dostępność pochylni

Lokalizacja, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: brak

Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak

Lokalizacja, Westerplatte 3: dostępna

Dostępność platform

Lokalizacja: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: platforma przyschodowa osobowa V64 Vimec z dostępem do Biura Obsługi Klienta

Lokalizacja: 30 Stycznia 1- platforma przyschodowa osobowa typ Logic obsługuje schody na II p z dostępem do Wydziału Edukacji.

Lokalizacja: Westerplatte 3: brak

Dostępność informacji głosowych

Lokalizacja, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: brak

Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak

Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Lokalizacja, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: brak

Lokalizacja, 30 Stycznia 1: brak

Lokalizacja, Westerplatte 3: brak

Dostosowanie parkingów

Lokalizacja, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach

Lokalizacja, 30 Stycznia 1: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach

Lokalizacja, Westerplatte 3: wyznaczone miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, więcej informacji tutaj: Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFilm promocyjny miasta Tczewa
Następny artykułKontakt