Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Tczewie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejski w Tczewie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez inspektor@u.m.tczew.pl

I. Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Tczewie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

II. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych dostępny jest po adresem e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub korespondencyjnie: Urząd Miejski w Tczewie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Urząd przetwarza dane osobowe w celach:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Państwa, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Pozostałe informacje

BIP UM Tczew: ochrona danych osobowych

BIP UM Tczew: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Polityka Prywatności, Cookies: cookie.um.tczew.pl

Deklaracja dostępności: tutaj

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek, pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 8. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFabryka Sztuk online – konkurs
Następny artykułZagospodarowanie przestrzenne