DLACZEGO TCZEW JEST ZNAKOMITYM MIEJSCEM DO INWESTOWANIA?

Tczew to czwarte pod względem wielkości miasto województwa pomorskiego. Niewielki dystans od Trójmiasta sprawia, że Tczew korzysta ze wszystkich dobrodziejstw takiego sąsiedztwa, unikając zarazem kłopotów, z jakimi boryka się wielka aglomeracja. Tczew to miasto nieskrępowanego wzrostu i nowych perspektyw! Tczew od wieków leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Ten ważny węzeł kolejowy znajduje się blisko autostrady A1, żeglownej Wisły i zaledwie pół godziny jazdy od międzynarodowego lotniska. To prawdziwa brama, otwarta na południe Polski! Prognozy demograficzne dla Tczewa na tle regionu kształtują się korzystnie. Wyedukowana grupa mieszkańców miasta i powiatu stanowi siłę, którą powinien wziąć pod uwagę każdy przyszły pracodawca.

Zalety Tczewa docenili potentaci z branży wysokich technologii – m.in.

EATON TRUCK COMPONENTS, EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS, GEMALTO, FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND, MOLEX PREMISE NETWORKS

Oni wiedzą, że inwestycja w Tczewie oznacza zysk!

Z NCT DO TCZEWA DO:

Przeznaczone pod inwestycję Nowe Centrum Tczewa tereny typu greenfields mają powierzchnię ponad 18 ha

Leżą one w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia, niedaleko dworca kolejowego. Graniczą bezpośrednio z ciągiem komunikacyjnym drogi krajowej nr 91 i trasą dojazdową do jej najważniejszej alternatywy autostrady A1.

Planowana inwestycja ma na celu rewitalizację terenu i stworzenie nowej dzielnicy przemysłowo-usługowej, dopuszczając również zabudowę mieszkalną

Władze miasta preferują na terenie NCT przede wszystkim działalność związaną z nowymi technologiami, badaniami i zrównoważonym rozwojem

NCT / NOWE CENTRUM TCZEWA

Założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Centrum Usługowego w Tczewie

LOKALIZACJA OBSZARU

Nowe Centrum Usługowe (NCT) to teren powojskowy zlokalizowany w miejscu węzłowym dla rozwoju Tczewa. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 (Al. Solidarności), łączącej Gdańsk z południem Polski, oraz ul. Wojska Polskiego – łączącej obszar z historycznym centrum i nadwiślańskimi bulwarami, oddalonymi o około 1 km. NCT znajduje się w odległości około 700 m od Zintegrowanego Węzła Transportowego – kompleksu dworców kolejowego i autobusowego, którym towarzyszy centrum handlowe. Do węzła autostrady A1 jest około 6 km.

CEL PLANU

 • Zapewnienie dogodnych warunków przestrzennych dla realizacji zabudowy NCT, w tym układu komunikacyjnego, dostosowane do istniejących warunków terenowych przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
 • Ustanowienie regulacji prawnych zapewniających możliwość kształtowania układu komunikacyjnego i przestrzeni publicznych.
 • Określenie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PLANU

NCT zaprojektowano jako zrównoważony, wielofunkcyjny zespół urbanistyczny, integrujący podstawowe sfery życia w zakresie usług, pracy, obsługi i wypoczynku. Nowe Centrum odpowiada na współczesne i przyszłe potrzeby, aspiracje rozwojowe miasta tworząc unikatowy potencjał dzielnicy dla innowacyjnej gospodarki.

STRUKTURA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

Ideą planu jest kształtowanie struktury urbanistycznej, jako zwartej zabudowy miejskiej, powiązanej sekwencją przestrzeni publicznych zintegrowanych z otoczeniem. W obszarze NCT zaprojektowano stopniowanie gęstości i dostępności zabudowy – od zwartego zespołu zabudowy w części północnej, po zabudowę usługowo-przemysłową w części południowej. W części zachodniej wzdłuż granicy planu zaprojektowano strefę wyższej zabudowy.

Zaproponowana struktura umożliwia wariantowy podział nieruchomości na działki inwestycyjne.

Plan przewiduje elastyczny układ funkcjonalno-przestrzenny, pozwalający na zabudowę różnymi funkcjami usługowymi i nieuciążliwymi funkcjami przemysłowymi z towarzyszącą funkcją mieszkaniową wielorodzinną.

Zasady kształtowania zabudowy:

W części północnej obszaru wprowadzono nakaz kształtowania zabudowy obrzeżnej o charakterze zwartej zabudowy miejskiej (na terenach 1.U, 2.U, 3.U, 4.U, 6.U/MW). Fragmenty elewacji istotne dla kompozycji urbanistycznej, oznaczone na rysunku planu na tych terenach wymagają szczegółowego opracowania architektonicznego z uwzględnieniem zastosowanych materiałów wysokiej jakości, wejść do budynków z poziomu terenu oraz iluminacji. Wzdłuż pierzei eksponowanych po stronie północnej i południowej placu 25.KDPL obowiązuje nakaz urządzenia w parterach budynków witryn handlowo-usługowych na odcinku co najmniej 1/2 elewacji każdego budynku od strony placu. Na placu możliwa jest realizacja niewielkich, parterowych obiektów usługowych o lekkiej konstrukcji drewnianej lub stalowej. Wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych płyt betonowych, metalowych, tworzyw sztucznych lub innych pełnych. Ogrodzenia od strony drogi i objęte jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym muszą mieć jednakowy wygląd i wysokość maksymalną 1,5 m.

Główne funkcje terenu w poszczególnych częściach obszaru:

Część północna:

Funkcje usług centrotwórczych – usługi administracji, zarządzania, biurowe, nauki, oświaty, zdrowia, handlu, gastronomii, kultury, sportu, rekreacji, hotelarstwa i rzemiosła.

Część południowa:

Funkcje usługowo-przemysłowe – przemysł high-tech, park technologiczny, centra laboratoryjne
i wdrożeniowe itp.

Część wschodnia:

Funkcje usług nieuciążliwych lub mieszkaniowo-usługowych.

KOMUNIKACJA

Główną ulicę obszaru stanowi ulica lokalna o przebiegu północ-południe, powiązana skrzyżowaniami z drogą krajową nr 91 i ul. Wojska Polskiego. Pozostały układ komunikacyjny tworzą drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-rowerowe. Parkingi w terenach funkcyjnych należy wykonać według ustalonych minimalnych wskaźników miejsc postojowych.

SZCZEGÓŁOWE PRZEZNACZENIE TERENU:

Część północna:

Tereny usługowe oraz przestrzenie publiczne: 1.U, 2.U, 25.KDPL, 13.ZP, 10.ZP, 12.ZP, 11.ZP, 3.U, 16.KDX, 17.KDX, 22.KDD oraz 4.U.

Tereny usługowe:

1.U – 2,7900 ha

2.U – 0,9345 ha

3.U – 1,4145 ha

4.U – 0,8725 ha

 • Przeznaczenie podstawowe – funkcje usług centrotwórczych,
 • Przeznaczenie uzupełniające – funkcje mieszane mieszkaniowo-usługowe, parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:

–      wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,5 do 2 włącznie;

–      wysokość zabudowy – do 17 m i do 5 kondygnacji;

–      dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki.

Przestrzenie publiczne: 25.KDPL, 13.ZP, 10.ZP, 12.ZP, 11.ZP, 16.KDX, 17.KDX, 22.KDD.

 • Przeznaczenie – plac publiczny, zieleń urządzona, skwery, zieleńce, trawniki, ciągi piesze i pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, wyposażonych w elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi dojazdowe.

Część południowa:

Tereny zabudowy usługowej i przemysłowej:

8.UP – 4,1245 ha

9.UP – 1,2210 ha

 • Przeznaczenie – funkcje usługowe, nieuciążliwe funkcje przemysłowe, nie należące do kategorii negatywnie oddziałujących na środowisko: przemysł high-tech, park technologiczny, centra laboratoryjne i wdrożeniowe itp., drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi, magazyny, garaże, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:

–      wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,2 do 1,5 włącznie;

–      9.UP: wysokość zabudowy – do 12 m i do 3 kondygnacji.

–      8.UP: wysokość zabudowy – do 20 m i do 5 kondygnacji, a wzdłuż zachodniej granicy w strefie wyższej zabudowy /o szerokości 50 m/ wysokość zabudowy – do 30 m i do 7 kondygnacji.

 • Nakaz realizacji zieleni izolacyjnej.

Część wschodnia:

Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:

6.U/MW – 0,9500 ha

7.U/MW – 1,4930 ha

 • Przeznaczenie – funkcje mieszkaniowe mieszane mieszkaniowo-usługowe, parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 • Nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m o funkcji krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania planu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z preferencją dla gatunków zimozielonych.
 • Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:

–      wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,5 do 1,5 włącznie;

–      wysokość zabudowy – do 14 m i do 4 kondygnacji nadziemnych;

–      dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki budowlanej.

UWAGA

Niniejszy tekst jest streszczeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ma charakter informacyjny. Dla potrzeb projektowych i formalnych obowiązują ustalania zawarte w polskiej wersji planu.

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content