Prezydent Miasta:
Łukasz Brządkowski
tel. 58 77 59 309, fax 58 53 13 452
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 24
brzadkowski@um.tczew.pl

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 – do godz. 17.00

Zastępca Prezydenta do spraw społecznych:
Joanna Grabowska
tel. 58 77 59 444
Urząd Miejski, ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 25-26
grabowska@um.tczew.pl

Z-ca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 – do godz. 17.00, pokój 25-26 (ul. 30 Stycznia 1)

Zastępca Prezydenta ds. społecznych zajmuje się sprawami polityki i gospodarki mieszkaniowej, problemami oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, problematyką bezrobocia, a także sprawami obywatelskimi, w tym ewidencją ludności, współpracą z zagranicą oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zastępca Prezydenta do spraw gospodarczych:

Andrzej Gockowski
tel. 58 77 59 309
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 26
gockowski@um.tczew.pl

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godz. 14.00 – do godz. 15.30, pokój nr 24-26

Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych – zajmuje się sprawami architektury, planowania i ładu przestrzennego, geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, sprawami remontowymi i inwestycyjnymi oraz gospodarką komunalną, rozwojem miasta oraz działaniami na rzecz integracji europejskiej i rozwoju przedsiębiorczości.

Helena Kullas

Skarbnik Miasta:
Helena Kullas
tel. 58 77 59 332
Urząd Miejski, ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 27-28
skarbnik@um.tczew.pl

Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-28 (ul. 30 Stycznia 1)

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

Damian Piskorski

Sekretarz Miasta:

Damian Piskorski
tel. 58 77 59 307
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 27
piskorski@um.tczew.pl

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania, zajmuje się sprawami zamówień publicznych, prowadzi gospodarkę etatami i funduszem płac oraz sprawy pracownicze, doskonalenie zawodowe ponadto kontrolę wewnętrzną oraz realizacją budżetu urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMapa strony
Następny artykułZabytki miasta