Wniosek o przyznanie Karty Rodziny Wielodzietnej

Jednostka prowadząca:

Wydział Spraw Społecznych

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie “Tczewskiej Karty Rodziny”.

Do wniosku należy przedstawić do wglądu:

  1. w przypadku rodziców – dowód tożsamości ze zdjęciem;
  2. w przypadku dzieci – akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna;
  3. w przypadku studentów – aktualna legitymacja studencka;
  4. w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1, I piętro, pokój nr 23-24)

Opłaty:

Wydanie “Tczewskiej Karty Rodziny” jest nie odpłatne.
W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie o powyższym fakcie. Na wniosek osoby uprawnionej ww. Wydział wydaje duplikat Karty. Duplikaty Karty wydawane są odpłatnie w wysokości 2 zł.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie wprowadzenia “Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej”

Inne:

Uchwała w sprawie wprowadzenia “Tczewskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.
Tczewska Karta Rodziny Wielodzietnej adresowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkującą na terenie Miasta Tczewa (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim. Osobie zamieszkałej na terenie Miasta Tczewa – należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy lub osobę przebywającą na terenie Miasta Tczewa, korzystającą ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej.
Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadacza do korzystania z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez Prezydenta Miasta. Aktualny katalog ulg i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej Miasta Tczewa oraz w Biurze Obsługi Klienta i Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie.
Karta wydawana jest na okres 3 lat, z wyjątkiem osób uczących się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.
Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na która Karta jest wydana

Kontakt w sprawie Karty Rodziny Wielodzietnej: tel. 58 77 59 418

Pliki do pobrania:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułOgólnopolska Karta Dużej Rodziny
Następny artykułKlub Rodzinny Zatorze – remont zakończony, teraz czas na wyposażenie