Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.  Program skierowany jest do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez centralnego ogrzewania, którzy korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe i planują je wymienić na ekologiczne. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, do 30.06.2024 r. lub do momentu wykorzystania dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Tczewa.

Uprawnionym do wnioskowania jest właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. Lokal musi być położony w granicach administracyjnych miasta Tczewa, w mieszkaniu nie może być prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 %.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek, mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. kopciucha na ekologiczne źródło ciepła.

Program dofinansowuje zastosowanie następujących źródeł ciepła:

– pompa ciepła powietrze/woda

– pompa ciepła powietrze/powietrze

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do ciepła sieciowego, w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania:

Ustala się następującą wysokość dotacji:

1. Dla osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000  zł dofinansowanie może wynieść do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym;            

2. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

– 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

dofinansowanie może wynieść do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak  nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym;

3. Dla osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dofinansowanie może wynieść do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Dodatkowe ważne informacje:

1. Poniesienie pierwszego kosztu może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy
o dofinansowanie z Gminą Miejską Tczew.

2. Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na wymianę wyłącznie okien i drzwi w lokalu.  Warunkiem otrzymania dofinansowania na ten cel jest wymiana źródła ciepła, wówczas koszty wymiany okien i drzwi modą stanowić dodatkowy koszt podlegający dofinansowaniu. 

3. Zaświadczenia o spełnieniu kryterium dochodowego dla osób uprawnionych do podwyższonego
i najwyższego poziomu dofinansowania, tj. 60 % i 90 %, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tczewie.

4. Wnioskowane dofinansowanie stanowi refundację kosztów, to znaczy, że wnioskodawca musi najpierw sam sfinansować przedsięwzięcie a następnie ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.

5. Okres trwałości zadań wynosi 5 lat od zakończenia zadania, to znaczy, że w tym okresie Wnioskodawca nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, a także zobowiązuje się, że w lokalu nie zostaną zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa. Wnioskodawca nie może też zdemontować urządzeń, instalacji i wyrobów budowlanych zakupionych z dotacji. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, obowiązek utrzymania trwałości projektu przechodzi na nabywcę.

6. Na jeden lokal mieszkalny może zostać udzielone jedno dofinansowanie.

7. Jeżeli lokal położony jest w budynku, który podłączony jest do sieci ciepłowniczej, Wnioskodawca ma obowiązek również się do niej podłączyć i nie ma wówczas możliwości przyznania dofinansowania na inne źródło ciepła.

8. Program dofinansowuje  zakup tylko jednego źródła ciepła, wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może składać się z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu.

Program jest realizowany na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie umowy
o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Wojewódzkim Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansowanie w ramach umowy jest udzielane ze środków udostępnionych WFOŚiGW w Gdańsku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacją programu i obsługą wniosków o dofinansowanie zajmuje się:

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Rozwoju Miasta
Dom Przedsiębiorcy (pok. 15)
ul. Obrońców Westerplatte 3
83-110 Tczew
tel. 58 531 76 41 lub 58 530 23 91

Aktualizacja:

Kwota dotacji dla Gminy Miejskiej Tczew wynosi 1 170 000 zł dla 55 beneficjentów końcowych. Do dnia 30.06.2024 roku, złożono 43 wnioski na wymianę źródeł ciepła na łączną wartość prac w wysokości 1 215 364,29zł z czego 581 318,84 zł to kwota dotacji. Na chwilę obecną zrealizowano 42 przedsięwzięcia. Kwota wypłaconego dofinansowania to 322 097,31 zł.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNowe naświetlacze na terenie Tczewa
Następny artykułKoncert Sławka Uniatowskiego „The Best Off II” odwołany