Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: Usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOBUDOWY SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TCZEWIE
Numer referencyjny: BZP.271.3.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły, dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami. Zakres zamówienia dotyczy opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, tj.: projektów budowlano – wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski na rozbudowę Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2. Rozbudowa polegać ma na dobudowaniu budynku 2-kondygnacyjnego z 6 klasami lekcyjnymi (150 uczniów) oraz niezbędnymi pomieszczeniami do funkcjonowania (pomieszczenia sanitarne-toalety). Nowo projektowany segment budynku, posadowiony częściowo na działce 349/2 i 344/8, ma znajdować się jak najbliżej istniejącego budynku szkoły, przybudowany lub połączony łącznikiem od strony sali gimnastycznej. Fotografie istniejącego budynku szkoły stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przypomina, iż dnia 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), na podstawie której należy wykonać niniejszy przedmiot zamówienia.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoniec czwartej edycji konkursu Rowerem do Pracy
Następny artykułMetropolia na Pomorzu – teraz wszystko w rękach posłów