Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki
Numer referencyjny: BZP.271.3.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/przedszkole – dom, w okresie od 01.01.2021 r. do 25.06.2021 r. oraz od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. według następujących tras przewozu: – Tczew dom – SOSW Tczew, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie miasta Tczewa – Tczew dom, z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki (zapewnienie przewozu co najmniej dwoma busami, szacunkowa ilość osób ok. 35).- Tczew, ul. Zamkowa 11/3 – Wejherowo, ul. Sobieskiego 277c, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Tczew, ul. Zamkowa 11/3 (jedna osoba), z zapewnieniem dodatkowej osoby do opieki. Przywóz w pierwszy dzień tygodnia nauki w szkole oraz odwóz dziecka w ostatni dzień tygodnia nauki szkolnej.Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem wakacji i ferii oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego oraz w dniach okazjonalnych takich jak dzień dziecka, spotkanie teatralne, organizowane przez jednostki wycieczki. Pod pojęciem dzienny przewóz należy rozumieć przewóz/przewozy uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła (przedszkole) – dom w jednym dniu. Zamawiający na terenie Tczewa przewiduje szacunkowo 195 dziennych przewozów w okresie realizacji umowy. Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć; po każdej zmianie Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualny wykaz uczniów. W przypadku zmian liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany umowy w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSpotkanie online z Kazimierzem Ickiewiczem
Następny artykułBilety komunikacji miejskiej w Tczewie kupisz w aplikacji mPay