Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: robota budowlana

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie
Numer referencyjny: BZP.271.3.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ulicy Czyżykowskiej w Tczewie. Ze względu na utrudniony dostęp Wykonawca musi przewidzieć wykonywanie większości prac ręcznie bez użycia maszyn. 2. Zakres robót obejmuje: −roboty ziemne i montażowe na terenie działek, −rozbiórki i odtworzenie ogrodzenia, − roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni, − montaż i podłączenie odwodnienia liniowego na wjeździe do posesji. 3. Prace towarzyszące: −odtworzenie terenu, przywrócenie do stanu pierwotnego, − odtworzenie terenów zielonych ( w ramach możliwości pogodowych), − odtworzenie muru oraz ogrodzenia z siatki, − wycinka 2 drzew (jest prawomocna decyzja), − zabezpieczenie ogrodzenia przy sąsiedniej posesji, − sprawdzenie wykonania rurociągu – kamerowanie wraz z opisem na nośniku elektronicznym, − prace ziemne prowadzone pod nadzorem geodezyjnym, − wytyczenie w terenie i namierzenie wybudowanych obiektów w terenie przez geodetę, − zabezpieczenie ewentualnie napotkanej infrastruktury technicznej: teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej. 4. Szczegółowy zakres robót opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUrząd Miejski w sylwestra
Następny artykułUsługi szacowania nieruchomości