Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”
Numer referencyjny: BZP.271.3.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II” w: 1) branży konstrukcyjno-budowlanej; 2) branży drogowej; 3) branży sanitarnej; 4) branży elektrycznej. 2. Inspektor nadzoru sprawować będzie swoje obowiązki w wymiarze czasu zapewniającym pełną skuteczność pełnionego nadzoru, dokumentując w dzienniku budowy pobyt na budowie poprzez wpis dokonanych czynności lub w protokole z narad technicznych (koordynacyjnych). 3. Przedmiot zamówienia polega w szczególności na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu przedsięwzięciem, tj. zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy, w ustalonym w umowie z Wykonawcą terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego przedsięwzięcia. 4. Umowa na roboty budowlane realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną, dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.tczew.pl pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNa ziemi łagodnej. Dawno temu i jeszcze dawniej na – promocja książki
Następny artykułMetropolia na Pomorzu coraz bliżej