Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: usługa

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku
Numer referencyjny: BZP.271.3.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2021 roku: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod odpadów 20 03 01; 2) opakowań z papieru i tektury – kod odpadów 15 01 01, 20 01 01; 3) opakowań z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne – kod odpadów 15 01 02, 20 01 39; 4) opakowań ze szkła, szkło – kod odpadów 15 01 07, 20 01 02; 5) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – kod odpadów 20 02 01; 6) bioodpady – resztki żywności – kod odpadów 20 01 08. Szacuje się, że w skali roku zostanie odebranych ok. 2589 m3 odpadów w tym: odpady komunalne zmieszane wraz z bioodpadami – resztki żywności „BIO” ok. 1652 m3, papier ok. 335 m3, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe ok. 360 m3, szkło ok. 107 m3 i bioodpady – odpady zielone ok. 135 m3.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułProwadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022
Następny artykułFabryka Sztuk online – wspomnienia świadka historii