Szczegóły zamówienia

Tryb: Przetarg nieograniczony

Typ: robota budowlana

Typ zamówienia: Tryb otwarty

Przedmiot zamówienia

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Numer referencyjny: BZP.271.3.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II. Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze, warunki pozwolenia na budowę, wytyczne PZLA oraz opis przedmiotu zamówienia, określające zakres drugiego etapu inwestycji. Przedmiotem przetargu – etap II, jest wykonanie części z opracowania projektowego – „Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urządzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sędziów, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz kasy biletowej, budowa infrastruktury towarzyszącej na stadionie miejskim w Tczewie”. 2. Zakres etapu II obejmuje następujące prace: 1) rozebranie istniejących nawierzchni, słupów oświetleniowych, obecnych budynków zaplecza, ogrodzenia terenu – z wywozem i utylizacją odpadów, 2) dostawa, montaż i podłączenie do wewnętrznych instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych kompletnego modułowego kontenera sanitarnego (6 modułów), 3) dostawa wyposażenia boiska piłkarskiego, 4) dostawa wyposażenia stadionu lekkoatletycznego, 5) budowa trybun z elementów prefabrykowanych, zadaszona trybuna główna – 2 komplety po minimum 246 siedzisk, 6) budowa ogrodzenia terenu i trybun, 7) remont istniejącego budynku sanitarnego z budową toalety dla osób niepełnosprawnych, 8) wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynków zaplecza, 9) dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, 10) wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków zaplecza, 11) wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym parkingu i ciągów pieszych, 12) dostawa i montaż elementów małej architektury, 13) wykonanie trawników dywanowych siewem, 14) wykonanie oświetlenia parkingu i terenu przy kontenerach, 15) wykonanie oświetlenia bieżni, 16) wykonanie szafek terenowych – 3 sztuki, 17) doprowadzenie zasilania do budynku zaplecza, 18) wykonanie kompletnego systemu monitoringu z doprowadzeniem zasilania do kamer, 19) wykonanie systemu nagłośnienia obiektu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKomitet Rewitalizacji Miasta Tczewa – nabór uzupełniający
Następny artykułBudowa stadionu lekkoatletycznego – ogłaszamy przetarg na II etap