PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 9 Konwersja

Działanie: 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie: 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”

TERMIN REALIZACJI projektu: od 01.07.2017 r. do 30.04.2023 r.

BUDŻET PROJEKTU:

Wartość ogółem: 30 623 254,88 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 30 000 231,83 PLN
Kwota dofinansowania: 16 948 731,03 PLN
Poziom dofinansowania: 56,50 %
Wkład własny: 13 051 500,80 PLN

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie nr 1. Centrum Wspierania Rodziny – Forum Inicjatyw Społecznych. Realizacja w 2018 r.

Główny założeniem zadania jest uruchomienie w budynku przy ul. Łaziennej 5 miejsca świadczącego usługi społeczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowe funkcje uzupełnią dotychczasową działalność znajdującego się na parterze budynku Forum Inicjatyw Społecznych.

Zadanie nr 2. Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne. Realizacja w latach od 2018 r. do końca 2022 r.

Modernizacja budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 6 i Kościuszki 2, wynika z potrzeby poszerzenia dotychczasowych funkcji placówki, poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury do świadczenia usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem. Zakres planowanych do wykonania prac odpowiada na zidentyfikowaną potrzebę poszerzenia dotychczasowych funkcji biblioteki, poprzez dostosowanie istniejącej infrastruktury do świadczenia usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Zadanie nr 3. Centrum Wspierania Rodziny – Podgórna 8. Realizacja w latach od 2020 r. do 2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z częściową rozbiórką i odbudową istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Podgórnej 8
w Tczewie na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny.

Zadanie nr 4. Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu za dworcowego na osiedlu Zatorze.
Realizacja w trzech etapach w latach 2020 r. do 2022 r.

Obszar, na którym prowadzone będą prace, zawiera się w granicach pasa drogowego ulic: Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Łąkową), Elżbiety, Prostej, Wilczej, Młyńskiej, Półwiejskiej i Kruczej. Zadanie obejmie szereg działań inwestycyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i jakości przestrzeni publicznej w dzielnicy Zatorze. W szczególności będą to: przebudowa układu ulicznego wewnątrz dzielnicy, zagospodarowanie nieużytkowanych terenów oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu.

Zadanie nr 5. Kładka pieszo-rowerowa na Zatorzu z zagospodarowaniem przyległego terenu. Realizacja w 2017 r.

Nowa kładka, w ciągu planowanej miejskiej ścieżki pieszo-rowerowej, przeprowadzać będzie ruch pieszy oraz rowerowy nad Kanałem Młyńskim. Obiekt zlokalizowany zostanie na skrzyżowaniu koryta kanału w km 1 + 304 i połączy osiedle mieszkaniowe Zatorze z ogródkami działkowymi, bezpiecznie przeprowadzając ruch przy maksymalnym stanie wód kanału. Kładka zastąpi istniejący mostek, który ze względu na bardzo zły stan techniczny zostanie rozebrany.

Zadanie nr 6. Plac zabaw z elementami street workout przy ul. Łąkowej oraz ul. Żuławskiej. Realizacja w 2017 r.

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej i stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dostępnej dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych w dzielnicy Zatorze. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu istniejącego, ale zdegradowanego placu zabaw przy ul. Łąkowej oraz na nieużytkowanej działce przy ul. Żuławskiej 2.

Zadanie nr 7. Zagospodarowanie podwórek i części wspólnych – wspólnoty mieszkaniowe.
Realizacja w latach od 2018 r. do I kw.2023 r.

Wspólnoty mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w drodze otwartego konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tczewa (Zarządzenie nr 336/2016 z dnia 10 października 2016 r.). Zasady naboru zostały określone na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach prowadzenia polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217). Zgodnie z rozstrzygnięciem komisji konkursowej, w ramach projektu zostaną zrealizowane prace dotyczące elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowania bezpośredniego ich otoczenia zgłoszone przez 18 wspólnot mieszkaniowych (w tym jedna spółdzielnia mieszkaniowa).

Zadanie nr 8. Ciągi komunikacyjne – ul. Kręta i ul. Podgórna. Realizacja w 2020 r.

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie ulicy Krętej oraz wschodniego odcinka ulicy Podgórnej. Są to małe uliczki na terenie Starego Miasta, zlokalizowane w zabudowie mieszkaniowej i posiadające charakter spacerowy. Ich planowane zagospodarowanie pozwoli na uzupełnienie prac zrealizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie”, osiągnięcie spójnego charakteru przestrzeni w całej dzielnicy, jak również wykorzystanie kulturowego potencjału tych miejsc.

Zadanie nr 9. Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 b – Rodzinny Klub „Zatorze”. Realizacja w latach od 2018 r. do 2020 r.

Przedmiotem zadnia jest adaptacja nieużytkowanego i zdewastowanego obiektu przy ul. Elżbiety 19 b na potrzeby działalności wspierającej rodziny z obszaru Zatorza w Tczewie. Koncepcja przebudowy budynku koncentruje się wokół dostosowania jego wnętrza do planowanych funkcji społecznych, które obejmują 3 typy działań: poradnictwo indywidualne zapewniające warunki prywatności, bezpieczeństwa itp.; warsztaty grupowe lub spotkania grup wsparcia, grup edukacyjnych itp.; przeprowadzanie spotkań, konferencji i szkoleń itp.

Zadanie nr 10. Remont ul. Królowej Jadwigi. Realizacja w 2022 r.

Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Królowej Jadwigi, zlokalizowanej w północnej części Starego Miasta. Jest to droga ślepa,
o długości ponad 130 mb, rozpoczynająca się od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte. Pełni funkcję dojazdu do posesji znajdujących się w jej ciągu.

Instrument elastyczności (realizacja w latach 2020 -2022)

Działania w ramach instrumentu elastyczności realizowane będą przez organizację pozarządową. We wszystkich działaniach osią mechanizmów decyzyjnych będzie rada mieszkańców/rada osiedla wyłoniona spośród mieszkańców obszaru objętego projektem.
Rada składać się będzie z lokalnych liderów i liderek wyłonionych w transparentnej procedurze uzgodnionej z mieszkańcami/-kami.

Projekt składa się z trzech ścieżek działań:

Zadanie 1. Otwarty konkurs dla mieszkańców i mieszkanek Zatorza i Starego Miasta w Tczewie, mający na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez planowanie i realizację inicjatyw w przestrzeni;

Zadanie 2. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w środowiskach o dużym nagromadzeniu niekorzystnych zjawisk społecznych, mająca na celu wzmocnienie działań z zakresu aktywizacji społecznej osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego, prowadzonych przez tczewskie organizacje pozarządowe i instytucje;

Zadanie 3. Organizacja działań pobudzających inicjatywy sąsiedzkie w przestrzeni publicznej.

Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących projekt:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa
Następny artykułRealizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa