Informacja na temat zgłaszania kandydatów na ławników

125

Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Tczewie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru:

 1. 4 osób na ławników do Sądu Rejonowego w Tczewie na kadencję 2024 -2027;
 2. 1 osoby na ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji  rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Ławników do sądów powszechnych wybiera Rada Miejska zgodnie z ustalonym limitem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w głosowaniu tajnym spośród zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin – prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych  oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie miasta Tczewa w terminie do dnia 22 stycznia 2024 r.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór karty można będzie uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Tczewie, za pośrednictwem Internetu oraz na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl )

 1. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z  pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty  wymienione w punktach  1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu  lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych określonych przepisami prawa lub które wpłyną do Rady Miejskiej w Tczewie po upływie terminu nie będą brane pod uwagę.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudżet miasta na 2024 rok przyjęty jednogłośnie
Następny artykułOdbiór choinek