Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Prezydenta Miasta Tczewa. Wykonanie projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aktualizacja Planu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do realizacji.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów strategicznych określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

I. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
II. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
III. redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Ponadto powinien przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i realizowane są Programy Ochrony Powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy Miejskiej Tczew, czego efektem będzie poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez ochronę i poprawę jakości powietrza.

Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina Miejska Tczew będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Gminy Miejskiej i poprawy jakości powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020, dokumenty:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020 – aktualizacja – pobierz
 2. Uchwała Nr XXVII/223/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku Rady Miejskiej w Tczewie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – pobierz
 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew 2015-2020 – pobierz,
 4. Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – pobierz,
 5. Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – pobierz,
 6. Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – pobierz,
 7. PREZENTACJA Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew – pobierz,
 8. Ankieta dla mieszkańca (do wypełnienia i wysłania na adres: info@um.tczew.pl) – pobierz,
 9. Działania realizowane w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczewj – pobierz,
 10. Możliwości jakie ma każdy z mieszkańców w zakresie ograniczania zużycia energii czy ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza – pobierz,
 11. Możliwości jakie ma każdy z zarządców i przedsiębiorców w Tczewie na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej – pobierz,
 12. Konkurs na najciekawszy scenariusz zajęć edukacyjnych – pobierz.
 13. Konkurs dla nauczycieli (wyniki) – pobierzREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPlan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu zbiorowego
Następny artykułPromowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa