Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu zbiorowego dla miasta Tczewa na lata 2014 – 2022

Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego

Celem głównym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Tczewie jest zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, czego głównym przejawem w miastach średniej wielkości jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie 25-50%.

Cele uzupełniające planu są następujące:

 1. Zapewnienie zasad dostępności do usług transportu publicznego, w tym dla osób niepełno-sprawnych, wymaganych i określonych w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych oraz w tzw. dobrych praktykach.
 2. Funkcjonowanie transportu publicznego w sposób tworzący z tego podsystemu transportu miejskiego realną alternatywę dla realizacji podróży samochodami osobowymi – poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług i uprzywilejowanie pojazdów transportu zbiorowego w ruchu drogowym.
 3. Integracja transportu publicznego, obejmująca transport miejski i transport regionalny – przede wszystkim w zakresie taryfowo-biletowym, koordynacji rozkładów jazdy, informacji o usługach – oraz podnoszenie jakości węzła integracyjnego.
 4. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko – poprzez utrzymanie założonego udziału transportu publicznego w przewozach miejskich i sukcesywną wymianę autobusów na spełniające coraz wyższe normy czystości spalin.
 5. Utrzymanie założonej efektywności ekonomiczno-finansowej transportu miejskiego w ramach określonej polityki transportowej.

Głównym zadaniem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego) jest zaplanowanie na lata 2014-2022 przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Tczewa, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.

W ramach przyjętej w niniejszym planie zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Tczewa.

Racjonalność tę determinuje:

 • dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 • zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym;
 • koordynacja planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w regionie i w kraju oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta;
 • redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;
 • efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej.

Przyjęty w niniejszym planie cel jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Tczewa.

Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – obejmują:

 • określenie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze uży-teczności publicznej;
 • zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;
 • określenie zasad finansowania usług przewozowych;
 • określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu;
 • ustalenie zasad organizacji rynku przewozów;
 • określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej;
 • organizację systemu informacji dla pasażerów.

Wizja transportu publicznego

Wizja transportu publicznego w Tczewie zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z te-go transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Metodologia tworzenia planu transportowego

Przyjęta struktura planu transportowego jest zgodna z art. 12. ust. 1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz z rozporządzeniem ministra infra-struktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

W przygotowaniu planu uwzględniono m.in.:

 • koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju;
 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa;
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • sytuację społeczno-gospodarczą;
 • wpływ transportu na środowisko;
 • potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
 • potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich;
 • rentowność linii komunikacyjnych.

W dokumencie wykorzystano następujące źródła danych i informacji:

 • dane eksploatacyjne i ekonomiczne dotyczące komunikacji miejskiej w Tczewie;
 • dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystyczne-go w Gdańsku, charakteryzujące sytuację demograficzną, gospodarczą i społeczną Tczewa;
 • dane z urzędu miasta, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, policji, i innych instytucji;
 • dokumenty strategiczne, takie jak:

 • wyniki badań marketingowych tczewskiej komunikacji miejskiej z 2001 r. i 2012 r.;
 • publikacje Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej;
 • publikacje gospodarcze (branżowe);
 • książki i podręczniki poświęcone tematyce publicznego transportu zbiorowego i polityce transportowej;
 • strony internetowe.

W planie przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując na zgodność planu transportowego z ich ustaleniami.

W województwie pomorskim układ planów transportowych wymaganych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym tworzy 14 planów: plan dla województwa pomorskiego, 3 plany dla miast na prawach powiatu (m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Słupsk), 8 planów dla powiatów (gdański, kartuski, wejherowski, chojnicki, słupski, kwidzyński, starogardzki i tczewski) oraz 2 plany dla gmin (m. Tczew i m. Wejherowo).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewska orkiestra gra wirtualnie
Następny artykułPlan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew