Na podstawie wstępnej promesy inwestycyjnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr RPOZ/2-22/10537/PolskiLad na realizację inwestycji pn. “Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie”, Uchwały nr LXV/847/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwały Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Gmina Miejska Tczew publikuje

zaproszenie do składania ofert na wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH i PROJEKTOWYCH w ramach inwestycji pn. „Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Miejską Tczew.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 21.06.2024 r.
I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH i PROJEKTOWYCH w ramach inwestycji pn. „Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Miejską Tczew.
Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 83-110 Tczew, NIP: 5931095815.
II. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Ks. Adam Gadomski
Tel. 602676615
Email: australia1968@gmail.com
III. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Gminy Miejskiej Tczew oraz beneficjenta dotacji: www.tczew.pl oraz https://faratczew.pl/

IV. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO zawartej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
  V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 5. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki w Tczewie”. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
  a) Opracowanie programu prac konserwatorskich – do akceptacji Zamawiającego;
  b) Opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
  c) Uzyskanie ostatecznej decyzji (pozwolenie konserwatorskie) oraz pozwolenia budowlanego, tj. pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych opinii, badań geologicznych uzgodnień i zatwierdzeń projektów (w tym m.in. pozyskanie mapy do celów projektowych)
  d) Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 • stabilizacja wieży i kościoła poprzez ujednolicenie reakcji odporu gruntu pod fundamentami (wykonanie iniekcji poliuretanowych lub cementowych),
 • zabezpieczenie fundamentów poprzez wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz niezbędnych prac konserwatorskich.
  Wspólny Słownik Zamówień CPV
  Główny kod zamówienia CPV:
  45000000-7 Roboty budowlane
  Pomocnicze kody zamówienia CPV:
  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
  45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
  45212361 – 4 Roboty budowlane w zakresie kościołów
  71315000-9 Usługi budowlane
  71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
  71530000-2 Doradcze usługi budowlane
  71320000-7 Usługi w zakresie projektowania
  1.2 Dane o zabytku:
  Zbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim, z ośmioboczną wieżą pochodzi z I poł. XIX wieku. Kościół jednonawowy, sklepiony. Zachował się częściowo wystrój z końca XVII w. Po kasacie Zakonu Dominikanów, kościół został przebudowany na szkołę. Odrestaurowany w roku 1852 i użytkowany jako Świątynia przez ewangelików. Po II Wojnie Światowej przekazany kościołowi katolickiemu. Wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 561 (nr dawnego rejestru zabytków 431), data wpisu do rejestru 04.01.1972r., zlokalizowany w Tczewie (83-110), Pl. Św. Grzegorza 1.

2. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
3. Odbiór robót ostateczny dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy oraz przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew.
4. Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę postępowania, złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej wyznaczony jest na 28.06.2024 godz.10 oraz 05.07.2024 godz. 10. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów wizji lokalnej. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę będzie skutkować konsekwencjami w postaci odrzucenia oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.
 2. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 30 dni od wyboru wykonawcy i po otrzymaniu promesy inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 3. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w uzasadnionych okolicznościach oraz pod warunkiem otrzymania zgody Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w warunkach zmiany umowy.

  VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
  a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
  b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  c) Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznych tj. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania niniejszego zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
  prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) zrealizował i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w formule zaprojektuj i wybuduj polegającą na remoncie obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych o wartości co najmniej 3 500 000,00 zł brutto każda.
  d) Spełniają warunek dotyczący zdolności zawodowych tj. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni do kierowania robotami budowlanymi w ramach zamówienia
  osobę, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, spełniająca wymagania o których mowa w art. 37a ust.1 Ustawy o Ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami oraz:
  – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
  – posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy,
  – przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z przepisami art. 37c ustawy z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; przy czym na okres wyżej wymienionego doświadczenia może składać się doświadczenie uzyskane w czasie kilku robót budowlanych, których łączny czas składa się na 18 miesięcy.
  e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeśli, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 500 000,00 zł.
  f) Wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.
  2. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1 ppkt c) i d) powinny być opatrzone podpisem oraz składa się je w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  d) Zgoda na przetwarzanie danych–RODO, zawarte we wzorze oferty stanowiącej część załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
  e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.) zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
  f) Wykaz wykonanych robót – informacja o robotach budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert według wzoru określonego w załączniku nr 3.
  g) W celu potwierdzenia należnego wykonania robót wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, że roboty zostały zakończone w terminie umownym oraz wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
  sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane;
  h) W przypadku składania wspólnej oferty warunek uznaje się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia go spełnia.
  Uwaga: Zamawiający zastrzega, że warunek opisany powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie
  będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
  i) Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia;
  j) Zaświadczenie o odbytej wizji lokalnej–załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;
  k) Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem jej opłacenia;
  l) Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach. Potwierdzenie powinno mieć postać zaświadczenia z banku lub innej instytucji finansowej potwierdzającego zdolność ekonomiczną i finansową Wykonawcy.
  Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.

  IX. KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
  1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z przedmiotem zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie
  uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
  2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
  a) zostały złożone w terminie,
  b) są zgodne z przedmiotem zamówienia,
  c) spełniają warunki udziału w postępowaniu,
  d) przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zakresie oferty.
  3. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów zgodnie z poniższym wyjaśnieniem:
  Kryterium Waga
  Cena 60 pkt.
  Doświadczenie zawodowe 40 pkt.
  Kryterium „cena” – znaczenie 60 pkt – X
  Pod pojęciem Cena należ y rozumieć całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto zamówieniapodaną na formularzu ofertowym.
  Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:
  C min
  X = ———— x 60 pkt
  C O
  gdzie:
  X – ilość punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium Cena
  C min – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu
  Co – cena ocenianej oferty
  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium „Cena”.
  Kryterium „doświadczenie zawodowe” – 40 pkt – D
  Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie zawodowe jeżeli wykonawca wykaże się, iż w okresie ostatnich 5 lat zrealizował i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na remoncie obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda ponad minimalne wymagane doświadczenie określone w warunkach udziału w
  postępowaniu, Wykonawca otrzyma:
 • dodatkowa jedna robota budowlana – 10 punktów,
 • dodatkowe dwie roboty budowlane – 20 punktów,
 • dodatkowe trzy roboty budowlane – 30 punktów,
 • dodatkowe cztery roboty budowlane – 40 punktów.

  Ocenie zostaną poddane wyłącznie roboty budowlane wykazane ponad roboty wskazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określone w punkcie c) Warunków udziału w postępowaniu.
  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe”.

  Łączna ilość punktów dla poszczególnych ofert zostanie ustalona wg wzoru
  O = X +D
  gdzie:
  O – ilość punktów uzyskana przez daną ofertę
  X – ilość punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium Cena
  D – ilość punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium Doświadczenie zawodowe

  4. Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.
  5. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów, tj. podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert zawierających cenę nie wyższą niż w złożonych ofertach, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.tczew.pl
  7. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

  X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Termin składania ofert do dnia 22.07.2024 r. do godz. 10
  Dopuszcza się złożenie oferty:
 1. W formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście. Miejsce składania ofert:
  Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 83-110 Tczew.
 2. Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zmawiający nie zwraca przesłanych ofert.

  XI. ZAKRES WYKLUCZENIA
  Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
  a) naruszają ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 507), tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie: Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
  przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 507),
  b) są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie: Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
  powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
  na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
  prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
 1. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:
  a) wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie inwestycji;
  b) potrzeby wprowadzenia zmian projektowych w szczególności robót dodatkowych lub/i zamiennych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
  c) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
  d) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
  e) zmiany istotnych regulacji prawnych;
  f) wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
  g) wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 1, w sytuacjach niezależnych od wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować
  niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.
 3. Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  XIII. DODATKOWE WARUNKI
  1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
  3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających, tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne
  pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
  4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień oraz informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
  8. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze wykonawcy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
  9. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
  i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
  10. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
  zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  11. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy (a także przedstawione dowody).
  12. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Oferent jest uprawniony do złożenia, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu oferty, protestu do Zamawiającego na czynność odrzucenia oferty.
  Kierownik Zamawiającego rozstrzyga protest w terminie 3 dni od wpłynięcia na adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu Zamawiającego. Zamawiający odrzuca protest złożony po terminie, oddala lub uwzględnia protest. Uwzględniając protest Zamawiający powtarza wadliwą czynność i dokonuje powtórnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
  13. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
  14. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
  15. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, ewentualną wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z
  wszelkich upustów i rabatów.
  16. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
  17. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
  18. Planowany termin przekazania placu budowy: 14 dni od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
  19. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
  20. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy
  zastosowaniu innych urządzeń.
  21. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy, co zostało dokładnie opisane w pkt. „Warunki zmiany umowy” niniejszego zapytania ofertowego.
  22. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 23 i 24.
  Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
  23. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania, mimo że opis przedmiotu
  zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
  24. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
  25. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
  26. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:
  a) protokolarnym odbiorze częściowym (po wykonaniu 2% oraz 50% robót) i końcowym robót,
  b) wystawieniu faktur/y VAT przez Wykonawcę.
  27. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  28. Płatność za faktury VAT, o których mowa w pkt. 26 ppkt. a) będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego i po spełnieniu warunków wyżej opisanych. Przy czym wkład własny–min. 2%, będzie płatny w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  29. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:
  a) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą;
  b) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.
  30. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem.
  ZAŁĄCZNIKI:REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRemont wiaduktu w ul. 30 Stycznia – utrudnienia od 1 lipca
Następny artykułCiepłe mieszkanie II – mamy dofinansowanie