XXXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 28 października

153

28 października 2021 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim przy ul. 30 Stycznia 1, odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c październik 2021 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 30 września do 27 października 2021 r.
 8. Część druga:
 9. Informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020r.
 10. Informacja Przewodniczego Rady Miejskiej w Tczewie o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 11. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato w 2021 r.”
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu   Jagiellońska-Rokicka w Tczewie,
  •  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa,
  • strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania,
  •  uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022,
  •  powierzenia spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu,
  •  wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie,
  •  zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki,
  •  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021,
  •  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021rok,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034.
 14. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGranty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Następny artykułUl. Stoczniowców już po remoncie