W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym ( art. 2, 14, 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydane przed 17 września 2023 roku, zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający ww. licencje, wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani w terminie do 31 marca 2024 r.   przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Tczewie Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji następujące dokumenty:

  1. dokument stwierdzający posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym
  2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców, posiadających ww. licencje, wymagań określonych w przywołanej ustawie, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

UWAGA: W przypadku niedostarczenia przez przedsiębiorców wymienionych dokumentów do 31 marca 2024 r. ww. licencje utracą ważność z dniem 01.07.2024 r.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDotacje z budżetu miasta na prace konserwatorskie przy zabytkach – wpłynął jeden wniosek
Następny artykułTak zmienił się Tczew (2019 – 2023)