Rada Miejska w Tczewie jednogłośnie przyjęła pakiet uchwał pomocowych dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek sytuacji ekonomicznej wynikającej z epidemii koronawirusa.

30 kwietnia, XVIII sesja Rady Miejskiej w Tczewie, ze względu na epidemię koronawirusa, odbyła się w trybie online.

Obrady poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Zenon Drewa poprzez kanał YouTube.

Radni jednogłośnie poparli pakiet trzech uchwał pomocowych dla przedsiębiorców. Jest to rozszerzenie i uzupełnienie tzw. pakietu prezydenckiego, czyli ulg zaproponowanych przedsiębiorcom przez prezydenta Tczewa już 23 marca.

Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała daje możliwość przedłużenia  do 30 września br. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu br.  przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie do 15 maja 2020 r.:

  • oświadczenia przedsiębiorcy (stanowiącego załącznik do uchwały),
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik do uchwały).

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w uchwale, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, nie mniej niż o 25% w porównaniu do obrotów ze  stycznia 2020.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Uchwała daje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej,  stosuje się za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika:

  • korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2020,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik do uchwały).

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tryby umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew  z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.

Umarzanie należności i udzielanie ulg w ich spłacie następuje z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadające Gminie lub jednostkom organizacyjnym mogą zostać umorzone w całości lub części jeżeli płynność finansowa podmiotu uprawnionego będącego stroną umowy uległa istotnemu pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Umorzenie należności za okres wskazany we wniosku przysługuje podmiotowi uprawnionemu proporcjonalnie do spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie wartości sprzedaży towarów lub usług, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii  w stosunku do wartości obrotów gospodarczych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadające Gminie lub jednostkom organizacyjnym mogą zostać rozłożone na raty lub ich termin zapłaty może zostać odroczony, jeżeli płynność finansowa podmiotu uprawnionego będącego stroną umowy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przy czym:

  • okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zawarcia ugody, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia ugody.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFabryka Sztuk online – o średniowiecznym jadle
Następny artykułOd 4 maja otwieramy targowiska i niektóre obiekty sportowe