Transmisja na żywo:

W czwartek, 25 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się LXV sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c styczeń  2024 r.
 6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 21 grudnia 2023 r.  do 24 stycznia 2024 r.
 1. Część druga:
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  • upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięć w nich określonych,
  • przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do przygotowania „Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu”,
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034,
  • ustalenia wysokości diet dla radnych gminy oraz ustalenia należności z tytułu podróży służbowych radnych gminy,
  • dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok,
  • powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie i Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułUrzędnicy roznoszą decyzje podatkowe
Następny artykułShort Waves Special – 11 lutego