W środę, 29 maja o godz. 10.00 rozpocznie się II sesja Rady Miejskiej w Tczewie IX kadencji. Sesja odbędzie się w sali obrad w budynku UM przy ul. 30 Stycznia 1.

Relacja na żywo:

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 7 maja 2024 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2024 r.
 1. Część druga:
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,
 3. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla miasta Tczewa za rok 2023,
 4. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta,
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przemysłowo – usługowego w rejonie ulicy Malinowskiej w Tczewie,
  1. ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,
  1. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
  1. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034,
  1. zmieniająca uchwałę nr LXIV/784/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPchli Targ – 2 czerwca
Następny artykułBudynek TTBS przy ul. Sadowej 6B – nabór uzupełniający