W czwartek, 30 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Transmisja na żywo:

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Ślubowanie radnego Czesława Roczyńskiego.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 maja 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 26 maja do 29 czerwca 2022r.
 1. Część druga:
 2. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, w zakresie funkcjonowania Wydziału w latach 2014-2020.
 3. Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2022 r.
 4. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za
   2021 r.
 5. Raport o stanie Miasta Tczewa za 2021 rok.
  1.  Debata.
  1.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
  1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  1.  Dyskusja.
  1.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2021 rok.
  1.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok,
  1.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2022-2034,
  1.  wydzielonych rachunków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Tczew oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach
  1.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum

Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

 1.  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych,
  1.  powołania radnego Czesława Roczyńskiego do składów stałych komisji Rady Miejskiej  w Tczewie na okres kadencji 2018-2023,
  1.  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 r.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBieg Tczew na 5 z Flex Poland już za nami!
Następny artykułLato w mieście na sportowo