Rozpoczynamy kolejną edycję akcji usuwania azbestu. Do 19 maja czekamy na wnioski od osób, które chciałyby skorzystać z programu w latach 2021-2022.

Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew” realizowany jest od 2017 r. Dotychczas usunięto wyroby zawierające azbest z terenu 43 nieruchomości w ilości 63,86 ton.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. Nabór ogłasza się na podstawie wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zwany dalej Funduszem).

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się mogą osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które:

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości, położonych na terenie Miasta, zabudowanych budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub garażowym, na których znajdują się materiały zawierające azbest, zwanych dalej „Nieruchomością” oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy;

2) zamierzają zlikwidować pokrycia dachowe lub elewacyjne zawierające azbest, znajdujące się na terenie Nieruchomości,

z zastrzeżeniem, że w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie Nieruchomość nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej, bez względu na jej formę prawną oraz sposób organizacji.

Dotowane będą koszty wynikające z realizacji zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, tj.:

1) koszty demontażu (zdjęcia) płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych z dachów lub elewacji budynków, zabezpieczenia ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku;

2) transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest już zdemontowanych i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na terenie Nieruchomości i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 19.05.2021r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie).


Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie wypełnionego formularza wraz z załącznikami:

– dokumentację fotograficzną obrazującą stan istniejący (wydruk zdjęć oraz zdjęcia zgrane na nośniku elektronicznym CD/DVD),

– aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości,

– tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem,

– mapa terenu z zaznaczeniem budynku lub miejsca składowania odpadów zawierających azbest,

– ewentualne pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, z której planuje się usunięcie wyrobów zawierających azbest,

– ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

– informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

– oświadczenia w sprawie: zapoznania się z zasadami i trybem udzielania oraz sposobem rozliczania dofinansowania; wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego przez uprawnionego Wykonawcę; upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nieruchomości w okresie do 5 lat od daty otrzymania dofinansowania; zgody na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o udzielenie dofinansowania; niewykorzystywania Nieruchomości na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej w chwili złożenia wniosku.

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa ogłoszona zostanie przez Fundusz w terminie do 30.07.2021r. Po pozytywnej decyzji Funduszu w sprawie przyznania dotacji, Urząd Miejski wybierze Wykonawcę zadania (Firmę, która usunie wnioskowane wyroby). Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy umieszczone zostanie na stronie internetowej miasta pod adresem www.tczew.pl. Wnioskodawcy po opublikowaniu informacji zobowiązani będą do spełnienia wszystkich warunków koniecznych do wykonania zadania w zakresie przedstawionym we wnioskach o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie od momentu wyboru Wykonawcy do dnia 15 października 2022 roku.

REGULAMIN PROGRAMU

OCENA STANU BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

INFORMACJA O WYROBACH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze – Pomorze walczy ze smogiem
Następny artykułXXX sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 29 kwietnia