Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na zakup Specjalistycznych Usług Doradczych (dalej SUD) od Instytucji Otoczenia Biznesu (dalej IOB), akredytowanych w systemie SPEKTRUM.

Celem głównym projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” jest wzrost konkurencyjności  pomorskich MŚP do roku 2023 w efekcie utworzenia kompleksowego systemu świadczenia usług doradczych w regionie. 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” w ramach Poddziałania 2.4.1 Specjalistyczne Usługi Doradcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: od 11 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
Miejsce składania wniosków: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków: Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adres wskazany powyżej.

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Za kwalifikowalne będą uznane koszty zakupu kompleksowych specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB, odpowiadających tematycznie obszarom i podobszarom ujętym w bazie IOB, pod warunkiem, iż takie usługi nie mają charakteru ciągłego, nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.  
Doradztwo musi być uzasadnione z  punktu widzenia bieżącej sytuacji firmy np. mieć związek z planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, stwarzać możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, przyczynić się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa, zwiększać konkurencyjność oferty produktowej Wnioskodawcy, stwarzać możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów lub przyczyniać się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa oraz poprawy jakości procesów w tym przedsiębiorstwie.

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu. 


Finanse: ARP SA przeznacza na konkurs kwotę 3 500 000,00 PLN.

Jeden Wnioskodawca będący: 

  • mikroprzedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000,00 PLN;
  • małym przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000,00 PLN;
  • średnim przedsiębiorstwem może ubiegać się o dofinansowanie SUD, których łączny koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000,00PLN.

Poziom intensywności wsparcia wynosi dla wszystkich Wnioskodawców niezależnie od rodzaju usług 50% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.arp.gda.pl/2141,ii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-spektrumREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł40. rocznica powstania oddziału Kociewskiego ZKP
Następny artykułUmowa na budowę wiaduktu podpisana