Transmisja na żywo:

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 30 listopada 2023 r. o godz. 10.00:

 1. Część pierwsza:
  • Otwarcie sesji i powitanie gości.
  • Sprawdzenie obecności radnych.
  • Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
  • Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 października 2023 r.
  • Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad 2023 r.
  • Informacja z interpelacji zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 26 października do 29 listopada 2023 r.
 • Część druga:
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2024,
  1. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na 2024 rok,
  1. przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026,
  1. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028,
  1. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  
   w tym układem drogowym, parkingami, wiatą śmietnikową i rowerową, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi na działce nr 422/1 (obręb 10) położonej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów,
  1. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w  ośrodkach wsparcia,
  1. zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułNagrody za osiągnięcia sportowe – na wnioski czekamy do końca grudnia
Następny artykułUsuwanie azbestu – zakończyliśmy edycję 2023