Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 maja  2020 r. (czwartek) godz. 1000. Sesja odbędzie się on-line (transmisja na YouTube).

Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 30 kwietnia 2020 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2020 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 kwietnia do 27 maja 2020 r.

Część druga:

 1. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2019 r.
 2. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez Fabrykę Sztuk, MBP oraz CKiS  w 2019 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni  Edukacji Ekologicznej za rok 2019 wraz z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
 5. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2020 rok,
 • ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników- wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie,

8. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułFabryka Sztuk online – odcinek 13 – kosmiczny konkurs
Następny artykułWznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach – od 25 maja