Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków :  

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 15.07.2022 r. do 21.07.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

– Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali,

– podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

– PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w katalogu wskazanym w poniższej tabeli i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r. W związku z czym uprawnione są do aplikowania podmioty posiadające PKD główny prowadzonej działalności taki jak:

55.20. Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (tylko obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe – pojedyncze mieszkania/apartamenty na wynajem nie są zaliczane do tej grupy)

55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

79.11.A – Agenci turystyczni

79.11.B – Pośrednicy turystyczni

79.12.Z – Organizatorzy turystyki

79.90.A – Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

79.90.B – Działalność informacji turystycznej

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Na co można otrzymać dofinansowanie?

– koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych,

– koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 25 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 160 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 40 981 428,06 PLN.

Informacje o niezbędne dokumenty znajdują się na stronie: https://www.arp.gda.pl/2195,konkurs-grantowy-impuls-dla-pomorskich-firm-z-branzy-czasu-wolnego

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Pani Karolina Piekarska, tel. 58 32 33 258

Pani Małgorzata Mach-Otterska, tel. 58 32 33 177

Pan Mateusz Kajtanowski,  tel. 58 32 33 104

Pani Karolina Domoń, tel.  58 32 33 215

Pani Monika Sito, tel.  58 32 33 216

Pani Justyna Walendziak, tel. 58 32 33 227

Pani Dorota Mrotek,  tel. 58 32 33 230

oraz  za pośrednictwem poczty elektronicznej,  e-mail: impuls-pytania@arp.gda.pl, punkt.slupsk@arp.gda.pl i punkt.gdansk@arp.gda.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDzień otwarty stadionu lekkoatletycznego
Następny artykułRusza kolejna edycja konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”