Rekompensata i dodatek dla podmiotów wrażliwych

524

Nowa ustawa z dnia 15 września 2022 r, (Dz. U. z 2022 poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in. szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. za pomocą węgla, pelletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego LPG.

Lista podmiotów wrażliwych

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa nie dotyczy. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Komunikat dla odbiorców wrażliwych, dla których źródłem ciepła jest GPEC:

Komunikat dla odbiorców wrażliwych, dla których źródłem ciepło jest:

–  węgiel kamienny;

– brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego;

– pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy;

– gaz skroplony LPG;

– olej opałowy.

Podmioty wrażliwe z terenu miasta Tczewa wykorzystujące w/w paliwa na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności mogą wystąpić do Urzędu Miejskiego w Tczewie o wypłatę dodatku w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć: oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

Wniosek o dodatek dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego: https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego

Pobierz prezentację: dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych:

https://www.gov.pl/attachment/40b981ca-9fdd-430a-b3d2-1f18daa8a468

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Wspierania Przedsiębiorczości pod tel. pod nr 58 777 53 41 lub mailowo na info@dp.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułHarcerska Orkiestra Dęta jest z nami od 75 lat
Następny artykułNiezapomniane wrażenia i prawdziwa uczta dla ducha…