Celem programu, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia


Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
›› demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
›› zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
›› zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
›› zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
›› dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
›› zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
›› zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
›› demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
›› zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
›› zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
›› zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
›› dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji: 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja 3
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
›› zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
›› zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
›› wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji: 10 000 zł.

Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty

Beneficjenci
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Złożenie wniosku o dofinansowanie
Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta – aplikację internetową dostępną na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis „gov.pl”. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci aktualnego formularza wniosku.

Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW.


W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).


W przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Informacje o programie:
www.czystepowietrze.gov.pl
doradztwo-energetyczne.gov.pl

Doradcy Energetyczni:


Malwina Śnieg
tel. (58) 743 18 80
Marcin Gregorowicz
tel. (58) 743 18 77
Michał Leszczyński
tel. (58) 743 18 82
Monika Porazik
tel. (58) 743 18 63
Paweł Detmer
tel. (58) 743 18 81
Piotr Kumpiecki
tel. (58) 743 18 85

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia punktu składania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie (https://dp.tczew.pl/).

(Oprac. Krystian Jendrzejewski/Dom Przedsiębiorcy w Tczewie)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMój Prąd 3.0 na nowych zasadach
Następny artykułXXIX sesja Rady Miejskiej – 25 marca