L.p.Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznymPrzewidywany tryb udzielenia  zamówieniaRodzaj zamówienia (robota budowlana, usługa, dostawa)Przedmiot zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)  w złotych
 styczeńprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaModernizacja odcinka kanalizacji deszczowej  w ul. Południowej313.008,13
 styczeńprzetarg nieograniczonydostawaAdaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 B – Rodzinny Klub Zatorze – wyposażenie  121.951,22
 styczeńprzetarg nieograniczonyusługaPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: ,,Rozbudowa węzła integracyjnego  – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych  165.466,91
 styczeńprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaWykonanie przebudowy ul. Krętej w ramach zadania: ,,Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ul. Kręta i Podgórna w Tczewie  485.092,02
 styczeńprzetarg nieograniczonyrobota budowlana  Wykonanie przebudowy ul. Podgórnej w ramach zadania: ,,Rewitalizacja – przebudowa ciągów komunikacyjnych – ul. Kręta i Podgórna w Tczewie’’  1.189.235,37
 styczeńprzetarg nieograniczonyrobota budowlana  Wykonanie przebudowy ulic dla zadania ,,Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa  – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze’’ w Tczewie – ETAP I  5.470.811,16
 lutyprzetarg nieograniczonyrobota budowlana  Modernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego  – Rewitalizacja6.676.552,85
 lutyprzetarg nieograniczonyrobota budowlana  Bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni ulic  w mieście Tczewie (dróg publicznych  i wewnętrznych) w 2020 r.609.756,10
 lutyprzetarg nieograniczonyusługa  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych przebudowy  ul. Podgórnej w ramach zadania: ,,Rewitalizacja  – przebudowa ciągów komunikacyjnych   – ul. Kręta i Podgórna w Tczewie’’41.858,19
 lutyprzetarg nieograniczonyusługaPełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie przebudowy ulic dla zadania ,,Rewitalizacja  – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze’’  120.357,85
 marzecprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaWykonanie przebudowy ulicy w ramach zadania ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa’’ – Etap III’’ wraz  z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej  nr 198195G-ul. Łąkowej, km 0+1904.914.125,39
 marzecprzetarg nieograniczonyusługaPełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego ,,Wykonanie przebudowy ulicy w ramach zadania ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Miasta Tczewa’’ – Etap III’’ wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim  w Tczewie w ciągu drogi gminnej nr 198195G  – ul. Łąkowej, km 0+190’’  108.110,76
 kwiecieńprzetarg nieograniczonyusługaZimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Tczewa  w latach 2020-2023  738.681,30
 kwiecieńprzetarg nieograniczonyusługaInterwencyjny wywóz śniegu na terenie miasta Tczewa w 2020 roku  81.300,81
 kwiecieńprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaBudowa Centrum Wspierania Rodziny ul. Podgórna 8699.268,29
 kwiecieńprzetarg nieograniczonydostawaBudowa Centrum Wspierania Rodziny ul. Podgórna 8  – wyposażenie  24.390,24
 kwiecieńzamówienie  z wolnej rękiusługaKompleksowa usługa oświetlenia dla urządzeń nie będących własnością Gminy Miejskiej w Tczewie  1.382.113,82
 majprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaWykonanie remontów bieżących drogowych obiektów inżynierskich w ciągu ulic miejskich w Tczewie  w 2020 roku  243.902,44
 majprzetarg nieograniczonyrobota budowlanaZagospodarowanie wód opadowych z rejonu  ul. Tczewskich Saperów313.008,13
 czerwiecprzetarg nieograniczonydostawaModernizacja MBP przy ul. Dąbrowskiego  – Rewitalizacja – wyposażenie  276.117,89
 wrzesieńprzetarg nieograniczonyusługaProwadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021-20231.951.219,51
 październikprzetarg nieograniczonyusługaPrzygotowanie uchwały w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane  (tzw. ,,uchwała krajobrazowa’’)182.926,83
 październikprzetarg nieograniczonyusługaOdbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku  245.370,37
 grudzieńprzetarg nieograniczonyusługaDowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych – obowiązek szkolny i nauki166.666,67

Załączono plikiREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł60.000 książek online. Biblioteka zaprasza
Następny artykułPełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury