Urząd Miejski w Tczewie przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2022 oraz dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023 w terminie do dnia 31.01.2023 r. ( ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119).

Oświadczenie

  1. W przypadku, o którym mowa w  art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli  przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

2. Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

3. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu      zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem          o nowe zezwolenie po upływie 3 lat – art. 18 ust.10 pkt 5 ww. ustawy.

4. Jako wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

5. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 11 1 ust. 5 i 6 ww. ustawy.

L.p.Rodzaj sprzedanych napojów         alkoholowychOpłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość
sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego
Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1.o zawartości do 4,5%          alkoholu oraz piwaprzy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 złprzy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2.o zawartości powyżej 4,5% do 18%           alkoholu (z wyjątkiem piwa)przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 złprzy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim  
3.o zawartości powyżej 18% alkoholuprzy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 złprzy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

6. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy, jeżeli dotyczy ona jedynie pełnego roku rozliczeniowego tj. jeżeli termin ważności zezwolenia wygasa wcześniej niż 31.12.2023 opłata nie podlega podziałowi ratalnemu.

7. Opłatę proszę uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 8:30 do 14:30, czwartek od 8:30 do 15:30, piątek od 8:30 do 13:30 lub przelewem na konto: 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859 z dopiskiem „opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023” oraz dostarczenie dowodu wpłaty osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: andraszewicz@um.tczew.pl lub info@dp.tczew.pl.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSzanty w Panoramie
Następny artykułKrólewna Śnieżka i 7 elfów – spektakl dla dzieci – 19 stycznia