LXVII sesji Rady Miejskiej – 28 marca

74

Porządek obrad  LXVII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 28 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Tczewie

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 lutego 2024 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2024 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 29 lutego do 27 marca 2024 r.
 1. Część druga:
 2. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
  2021-2023,
 3. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2021-2025,
 4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKIS oraz Fabrykę Sztuk w 2024 r.,
 5. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Zima 2024”,
 6. Wybór ławników do sądów powszechnych:
  1. wystąpienie Przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych – opinia,
  1. wybór Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie,
  1. głosowanie tajne.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.   pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników,
  1. stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych – wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie,
  1. ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych,
  1. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew na rok 2024,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2024 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2024-2034.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkursy 2024 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY trwają. Zapraszamy na spotkania informacyjne!
Następny artykułGodzina dla Ziemi – 23 marca o godz. 20.30 wyłączamy światło