W czwartek, 30 marca, o godz. 10.00 odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 23 lutego 2023 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za marzec 2023 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 23 lutego do 29 marca 2023 r.
 1. Część druga:
 2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2022 wraz
  z informacją na temat selektywnej zbiórki odpadów zorganizowanej w szkołach.
 3. Sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności i udzielonych ulg w związku z Uchwałą nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
 4. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 5. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabrykę Sztuk w 2022 r.
 6. Informacja z „Nieobozowej Akcji Zima 2023”.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  1. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2023,
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.,
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzy w Tczewie powstanie matematyczne miejsce?
Następny artykułZmiana harmonogramu odbioru odpadów