29 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tczewie odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Tczewie. W programie obrad m.in. debata nad Raportem o stanie miasta oraz uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta Tczewa.

Transmisja na żywo:

 • Część pierwsza:
 • Otwarcie sesji i powitanie gości.
 • Sprawdzenie obecności radnych.
 • Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 • Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2023 r.
 • Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za m-c czerwiec 2023 r.
 • Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 25 maja do 28 czerwca
  2023 r.
 • Część druga:
 • Stan zaawansowania inwestycji i remontów za I półrocze 2023 r.
 • Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie za
  2022 r.
 • Przedstawienie protokołu Nr 4/2022 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie „Funkcjonowanie Wydziału Spraw Komunalnych
  i Inwestycji w latach  2018 – 2021”.
 • Przedstawienie protokołu Nr 3/2022 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Biurze Zarządzania Kryzysowego dotyczącej funkcjonowania Biura
  w latach  2018-2020  w zakresie: obronności i wojskowości, obrony cywilnej.
 • Raport o stanie Miasta Tczewa za 2022 rok.  
  • Debata.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2022 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium
            z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania,
  • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie,
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie,
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą w Tczewie,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Grunwaldzka-Targowa w Tczewie,
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa,
  • w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030,
  •  zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok,
  •  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033,
  •  nadania nazwy skwerowi,
  •  powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
  •  zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r.,
  •  rozpatrzenia petycji z dnia 9 maja 2023 r.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMiłosz Sabiecki z brązowym medalem w karate kumite na Igrzyskach Europejskich!
Następny artykułFestiwal Skoków na tczewskim stadionie – 24 czerwca