Od poniedziałku, 25 maja, w samorządowych szkołach podstawowych będzie możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych (dla klas I-III) oraz konsultacji.

Od 25 maja z konsultacji z nauczycielami mogą korzystać 8-klasiści, a od 1 czerwca wszyscy uczniowie . Od 27 maja będzie możliwość uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych. Zarówno konsultacje, jak i rewalidacja mogą się odbywać również w trybie online.

Propozycja opieki świetlicowej skierowana jest do rodziców,  którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom.  Na chwilę obecną, rodzice zgłosili do udziału w zajęciach łącznie 33 uczniów – w SP 1, SSP 2, SP 4, SP 5 i SP 12. Zajęcia edukacyjne nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. ZOBACZ: https://tczew.pl/wznowienie-zajec-opiekunczo-wychowawczych-w-szkolach-od-25-maja/

Konsultacje dla uczniów szkół podstawowych:

 • Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji.
 • Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla wszystkich uczniów.
 • Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe.
 • Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.
 • Konsultacje odbywać będą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice.
 • Konsultacje obejmują wszystkie przedmioty.
 • W przypadku uczniów klas VIII konsultacje obejmują w szczególności te przedmioty, z których od 16 do 18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
 • Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
 • Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela do prowadzenia konsultacji.

Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice.

Uczestników zajęć obowiązują zapisy zawarte w PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rekomenduje się konsultacje zdalne.

Zajęcia z rewalidacji:

 • W zajęciach bierze udział dziecko zdrowe (nie ma kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ) i które w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia, który nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura).
 • Zajęcia rewalidacyjne rozpoczną się od 27 maja 2020 r.
 • Ustalony zostanie harmonogram realizowanych na terenie szkoły, w trybie stacjonarnym, zajęć rewalidacyjnych.
 • Zajęcia są dla uczniów dobrowolne i odbywają się na podstawie zgody rodziców.
 • Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.
 • Szczegółową procedurę organizacji zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły oraz zasady bezpieczeństwa określają procedury organizacji opieki w szkole w czasie pandemii COVID-19.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w szkołach.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs Działaj Lokalnie 2020 otwarty!
Następny artykułBilety na przejazd autobusem dostępne już u kierowcy