Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, począwszy od 1 grudnia 2022 r. możliwe będzie składanie wniosków o dodatek elektryczny. Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?
Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., przyznanie dodatku będzie możliwe, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek elektryczny, uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:

• czy wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku elektrycznego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Do wniosku należy w takiej sytuacji dołączyć dokument potwierdzający wielkość zużycia energii elektrycznej w 2021 r.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (instalacja fotowoltaiczna), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny nie przysługuje ponadto gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego ani dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Zasada jeden dodatek na jeden adres i jej ograniczenia

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Nie stosuje się zasady „jeden dodatek na jeden adres” w przypadku, gdy:
1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i

2. w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 1 lutego 2023 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, iż pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:

• czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo
• czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach
• czy jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla odrębnego lokalu do 1 lutego 2023 r.
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku elektrycznego

UWAGA! W przypadku gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że:
1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Jak uzyskać prawo do dodatku elektrycznego
Wnioski o dodatek elektryczny można składać od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.


Wniosek można składać w na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu. W takim przypadku istotne jest aby opatrzone było zarówno pismo do urzędu jak i sam wniosek.
Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Będzie ją można również odebrać w siedzibie organu. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:
• od poniedziałku od środy oraz w piątki w godzinach 7.15 do 15.15
• w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00


Formularz wniosku

Minister Klimatu ogłosi wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Będzie on dostępny w siedzibie Ośrodka i na stronie internetowej niezwłocznie po jego opublikowaniu.

MOPSREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDebata budżetowa (również on-line) – 1 grudnia 2022, godz. 17.00
Następny artykułKomunikat w sprawie dodatku elektrycznego