Fundusz Alimentacyjny z nowym kryterium dochodowym

103

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przypomina że już od 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego w tradycyjnej, papierowej formie.

Od nowego okresu świadczeniowego, tj. od 1 października 2023 r. istotnie wzrośnie kwota kryterium dochodowego, które rodzina musi spełnić, aby uzyskać prawo do świadczenia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą , jeżeli dochód rodziny w 2022r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł miesięcznie. Dotychczasowe kryterium wynosiło 900,00 zł, co oznacza wzrost kryterium o ponad 34 % . Oznacza to, iż większa niż dotychczas grupa osób może uzyskać prawo do tego świadczenia.

Czym jest Fundusz Alimentacyjny


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez względu na wiek. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 2022r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł miesięcznie.
Po przekroczeniu kryterium dochodowego (1209,00 zł miesięcznie an osobę w rodzinie) świadczenie wypłacane jest w ramach mechanizmu “złotówka za złotówkę”. Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 1209,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona w powyższy sposób, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Jak ustalany jest dochód rodziny

Uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od dochodu osiągniętego w 2022 r. jednak uwzględnia się również zmiany w strukturze dochodów (zarówno na korzyść jaki na niekorzyść) , które nastąpiły jeszcze w2022 r. lub już po jego zakończeniu. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 
W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 


Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy świadczenie z funduszu nie przysługuje


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 
2. zawarła związek małżeński. 


Kiedy i jak złożyć wniosek


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023r., a w formie elektronicznej tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, już od 1 lipca br.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka:


https://mops.tczew.pl/ewnioski

Wnioski w tradycyjnej formie można składać począwszy od 1 sierpnia 2023.
Formularze wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń na nowy okres dostępne są w siedzibie MOPS w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8.

Druki wniosków można pobrać również ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem www.mops.tczew.pl/wnioski.


W okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

  • od poniedziałku od środy w godzinach 8.15 do 15.00
  • w czwartki w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz
  • w piątki w godzinach 7.30 do 15.00


Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz o inne świadczenia realizowane przez Ośrodek (m.in. świadczenia rodzinne, refundację VAT dla odbiorców paliw gazowych), wykaz niezbędnych dokumentów oraz opis postępowania w celu złożenia wniosku w formie elektronicznej znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułSeniorzy bawili się na Górkach
Następny artykułOd września darmowa komunikacja, przewoźnik wyłoniony