12 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692). Obsługą wniosków i realizacją wypłat dla mieszkańców Tczewa zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zgodnie z ustawą gospodarstwa domowe, zamieszkujące budynki, których główne źródło ogrzewania jest zasilane węglem kamiennym, mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną w terminie do 30 listopada 2022 r.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Komu przysługuje dodatek węglowy

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo na potrzeby realizacji ustawy przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy

Do dodatku węglowego nie są uprawnione gospodarstwa domowe, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw i zakupiły węgiel po preferencyjnej cenie wynikającej z tej ustawy. 

Jak uzyskać prawo do dodatku węglowego

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r.
Wniosek można składać w na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

  • od poniedziałku od środy oraz w piątki w godzinach 7.15 do 15.15
  • w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz

Ponadto, w okresie od 22 sierpnia 2022 r. 16 września 2022 r. uruchomiony zostanie dodatkowy punkt obsługi wniosków o dodatek węglowy w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie, przy ul. Łaziennej 5:

  • od poniedziałku od środy oraz w piątki w godzinach 7.15 do 15.15
  • w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz

W razie potrzeby, godziny pracy poszczególnych punktów mogą ulec zmianie.

Formularz wniosku o dodatek węglowy jest dostępny w punktach obsługi interesantów oraz poniżej.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWielki Test Wiedzy o Metropolii w trzeciej odsłonie
Następny artykułXXV Grand Prix Tczewa w Siatkówce Plażowej – III turniej