Rozpoczynamy procedurę kolejnego budżetu obywatelskiego Tczewa. Projekty można zgłaszać od 4 do 24 lutego.

W tegorocznej edycji pojawiło się wiele zmian. Najważniejsze z nich: zgłaszać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, ale jeden mieszkaniec ma możliwość oddania głosu wyłącznie na jeden projekt. Nie ma okręgów, projekty mogą dotyczyć całego miasta. Kwota do wydania to nadal 1 mln zł. Projekty będą wyłonione w tym roku, a realizowane w kolejnym. Głosowanie planowane jest  po wakacjach.

Maksymalny szacowany koszt projektów przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2022 to 1 mln zł, w tym:

 • projekty duże- limit środków finansowych w wysokości- 800 000 zł,
 • projekty małe – limit środków finansowych – 200 tys. zł.

Maksymalny szacowany koszt jednego projektu do:

 • 250 tys. zł dla projektu dużego
 • 25 tys. zł dla projektu małego.

Podstawowe wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:

 • projekt może zgłosić mieszkaniec;
 • mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;
 • projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, określonym przez prezydenta Tczewa (do pobrania na www.bo.tczew.pl) W formularzu, oprócz danych autora projektu należy załączyć także m.in. opis projektu , lokalizację, szacunkowy koszt realizacji;
 • do formularza  zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających  projekt  zawierającą podpisy  co najmniej 20 mieszkańców (wzór listy mieszkańców do pobrania na www.bo.tczew.pl).

Podstawowe wymogi merytoryczne:

 • proponowane projekty są zadaniami inwestycyjnymi, których  zakres  mieści się w zadaniach własnych gminy;
 • są możliwe do zrealizowania  w trakcie roku budżetowego;
 • ich całkowity  szacunkowy koszt realizacji  nie przekracza  maksymalnych szacowanych kosztów  realizacji projektów dużych
 • są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;
 • są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym;
 • są  wykonalne  technicznie,  tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie;
 • są ogólnodostępne dla mieszkańców;
 • są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
 • nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;
 • nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

Harmonogram  realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2022:

 1. Zgłaszanie projektów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie – terminie: od 04.02.2021 r.  do 24.02.2021 r. ;
 2. Publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty-w terminie do 08.04.2021 r.;
 3. Publikacja informacji  o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania – w terminie   do  24.06.2021 r.;
 4. Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie – w terminie do 09.07.2021 r.;
 5. Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania – w terminie do dnia 23.07.2021 r.;
 6. Zakończenie konsultacji społecznych – ogłoszenie wyników – w terminie do: 01.10.2021 r.

Szczegóły: www.bo.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPark Miejski – mamy koncepcję rewaloryzacji
Następny artykułJadłodzielnia – szukamy partnerów