Na ostatniej sesji (24 lutego) Rada Miejska przyjęła informację z realizacji w 2021 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkól podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Od 2005 r. miasto Tczew realizuje pomoc socjalną dla uczniów z rodzin
o najniższych dochodach. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przysługują tym uczniom, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza kryterium dochodowego, czyli 528 zł.

Pomoc materialna dla uczniów ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Udzielenie uczniowi pomocy w odpowiedniej formie (właściwych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji jak np. „zielona szkoła” lub wycieczka szkolna, czy pomocy rzeczowej) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi, a nie potrzebami socjalnymi. Dzięki takim działaniom dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak pozostali uczniowie.

Łącznie w roku 2021 wydano  559 decyzji  na stypendia szkolne  o charakterze  socjalnym, w tym 420 dla uczniów szkół  podstawowych  i 139  dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek (np.  ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych). Ponadto wydano 7 decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego.

Na ten cel przekazano  286 646,75  tys. zł, w tym  229 317,40 to kwota dotacji, 57 329,35 to środki własne gminy.

Dla porównania, od stycznia do grudnia 2020 r.  na stypendia szkolne
o charakterze socjalnym przeznaczono 363 935,56 zł.

Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodów w rodzinie,
w okresie od stycznia  do czerwca 2021roku wynosiła od 105 zł do 125  zł, natomiast od września do grudnia 2021 roku wynosiła od 115 zł do 135 zł.

Przyznane środki były wykorzystywane najczęściej na zakup sprzętów komputerowych,  udział  w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,  naukę języków obcych.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiana rozkładów jazdy komunikacji miejskiej – od 28 lutego
Następny artykuł3 oferty na komunikację miejską w latach 2023-2033