Informacje o inwestycji

Typ oferty:Brownfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługi
Powierzchnia:2138 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Piotrowo 4
Cena wywoławcza:2 000 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Działka zabudowana wolnostojącym budynkiem – zabytkowym dworkiem, stanowiącym część dawnego zespołu dworskiego Piotrowo wraz z parkiem. Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, wybudowany około 1906 r., wykonany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny budynku mieszany. Dach o konstrukcji drewnianej, mansardowy z dwiema lukarnami centralnymi i czterema lukarnami pojedynczymi, kryty dachówką esówką. Główne wejście do budynku w elewacji frontowej, przed wejściem widoczne zabytkowe schody betonowe, prowadzące do dawnej drewnianej werandy, w całości rozebranej. Na elewacji bocznej schody betonowe ze stalową balustradą, z tyłu obiektu schody betonowe ze spocznikiem na ceglanej podmurówce. Elewacja z zachowaną pierwotną formą o walorach historycznych, z detalem architektonicznym w postaci gzymsów ciągnionych. Bryła pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Część tynków zachowana jako oryginalna. Brak wyprawy w miejscu planowanego odtworzenia werandy frontowej. Ściany murowane z cegły pełnej, stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, nad piwnicą strop wykonany częściowo z płyty żelbetowej na belkach stalowych, częściowo występują ceglane sklepienia.

Działka nr 103/6 (obr. 11) zlokalizowana jest w obszarze obowiązywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/364/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3872 z dn. 29 października 2021 r.).
Według Planu przedmiotowa nieruchomość położona jest w dwóch jednostkach urbanistycznych:

 • 60U – w której jako przeznaczenie podstawowe określa się tereny zabudowy usługowej – wyłącznie usługi nieuciążliwe, w tym browar, a jako przeznaczenie uzupełniające określa się infrastrukturę techniczną i zieleń,
 • 29ZP – w której jako przeznaczenie podstawowe określa się tereny zieleni urządzonej, a jako przeznaczenie uzupełniające określa się infrastrukturę techniczną, dojazdy i dojścia.
  Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar historycznego zespołu budowlanego – folwarku z przełomu XIX i XX wieku wraz z otoczeniem – na podstawie ustaleń ww. Planu. W związku z powyższym podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
  Zgodnie z zapisami ww. Planu (rozdział 4. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej) ochronie podlegają: ujęty w ewidencji zabytków zespół dworsko-parkowy, w tym dwór przy ul. Piotrowo 4 (§ 11 ust. 1 pkt 1), a także zieleń wysoka i wody powierzchniowe, historyczne elementy zagospodarowania terenu, w tym nawierzchnia brukowa oraz ukształtowanie terenu (§ 12 ust. 2).
  Dla obiektu obowiązują wymogi konserwatorskie (§ 11 ust. 2). Jednocześnie w Planie ustalone zostały wymogi konserwatorskie dla strefy ochrony konserwatorskiej (§ 12 ust. 3).
  W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 485).
  Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowejhttp://mtczew.e-mapa.net/.

Cena wywoławcza: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) transakcja sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT

Wysokość wadium: 200 000,00 zł

Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 r.

Termin i miejsce części jawnej przetargu: w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (I piętro).

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: do dnia 4 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. Pl. Piłsudskiego 1, I piętro, pokój nr 55, tel. (58) 77-59-364, a także na stronie internetowej http://www.bip.tczew.pl – zakładka Ogłoszenia – Przetargi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: (58) 77 59 364

Położenie

Nazwa lokalizacji

Piotrowo 4

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T – uzbrojenie podziemne

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

N

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

T

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.02138

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

900

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa usługowa

Połączenia transportowe

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

TREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Starego Miasta
Następny artykułRusza przebudowa ul. Krętej i Podgórnej